SLUŽBY

strategie firmy

 • Posuzování investičních záměrů interních složek firmy. Analýza a hledání alternativních řešení, oponentura.
Příklad naší práce:
Jedním zákazníkem jsme byli požádáni o finančně technickou oponenturu interních investičních požadavků. Cílem bylo snížit objem investic, ale nekompromitovat provoz a rozvoj firmy. Jednotlivé požadavky jsme analyzovali, navrhovali alternativní řešení nebo porovnávali s dlouhodobě výhodnějšími strategickými rozhodnutími. Bylo dosaženo zvýšení povědomí o možných řešení, snížení lpění na “takhle se to vždycky dělalo” ideologii a k výraznému snížení investic.
 • Jste zakladatel úspěšné firmy a ještě pořád ji vedete sám? Určitě máte několik zásadních problémů s řízením vaší firmy, které jsou pro tento model úspěšných podnikatelů velmi časté. Nedokážete přerůst svůj stín.
Příklad naší práce:
Osobní konzultací a mentorováním jsme pomohli nejednomu zakladateli firmy, aby viděl brzdy, které mu brání v dalším rozvoji své dosud úspěšné firmy, doporučili jsme organizační změny, implementaci procesů nebo jejich změnu a v nejčastěji pomohli i s osobním rozvojem majitele/zakladatele.
 • Analýza stavu a potenciálu v technické části společnosti, včetně analýzy existujících procesů a dokumentace.
 • Doporučení organizačních/procesních změn včetně odhadu nákladů na ně potřebných.
 • Interim/krizový management nejen v přechodném období akvizice firmy.
 • Spolupráce při tvorbě/změně krátkodobé/střednědobé/dlouhodobé strategie v technické části firmy.
 • Analýza aktuálních trendů v relevantní technologické oblasti

Příklad naší práce:
Soukromou investiční společností jsme byli požádáni o technickou analýzu stavu a možností akvizované telekomunikační společnosti. Pod časovým tlakem jsme provedli technickou Due Diligence a upozornili na řadu rizik a předpokládané náklady na jejich odstranění/vyřešení. Pomohli jsme připravit technickou sekci smlouvy o převzetí a ještě před jejím podpisem jsme do firmy nastoupili jako zástupci nového majitele. Po dokončení akvizice jsme pomohli s realizací konverzních změn (organizačních, technických, procesních).

 • Analýza technologií nezbytných pro zahájení poskytování služby/dodávek/výroby/provozu s ohledem na náklady, nezbytný/dostupný čas a HR.
 • Přípravná jednání s potencionálními dodavateli technologických elementů/materiálů/služeb a to až do fáze přípravy smluv k podpisu.
 • Architektura jednotlivých technologických celků.
 • Příprava procesů pro implementaci, integraci a provoz technologických elementů/celků.
 • Jednání s regulátory.
 • Zpracování nákladové strany BC za technologickou část nové společnosti včetně středně/dlouhodobého výhledu.

Příklad naší práce:
Soukromou investiční společností jsme byli přizváni k projektu vytvoření nového telekomunikačního operátora, který se ucházel o telekomunikační licenci. Po prvních analýzách jsme pomohli s vytvořením technické strategie i s jednáním s potencionálními dodavateli technologií až do fáze přípravy dodavatelských smluv k podpisu.

 • Nákladová BC analýza business casů (investičních záměrů) v oblasti telekomunikací a IT, včetně příslušných konzultací a závěrečných zpráv.

Příklad naší práce:

– Sdílení sítě s jiným operátorem (oponentní analýza)

Zákazník nás požádal o komentář nákladové analýzy, kterou provedla společnost za účelem dohody s jiným operátorem ohledně sdílení telekomunikační sítě. Pro naše vyjádření jsme prostudovali podklady k původní analýze, udělali si zrychlený propočet a upozornili na některé nedostatky a rizika.

– Samostatné hodnocení výrobních složek ve společnosti

Zákazník nás požádal o názor, jestli zachovat interní výrobní složky v souvislosti s nutnou obnovou vybavení těchto složek. Navrhli jsme princip interního obchodního modelu, kdy se výrobní složka hodnotí na základě dosažených ekonomických parametrů a v podstatě tak průběžne ospravedlňuje nejen svoje investice, ale vykazuje svůj ekonomický přínost pro celou firmu.

– Rozdělení společnosti – výrobní složka vs obchodní složka

S dlouhodobým zákazníkem jsme řešili rozvahu, jestli jeho společnosti rozdělit na obchodní a výrobní společnosti, nebo zachovat v jedné firmě a případně provést nějaké organizační změny. Pomáhali jsme zformulovat podklady pro finanční analýzy a modelovat možné scénáře. Analýza ukázala výhody ale i dosud neobjevené nevýhody rozdělení a přispěla tak k rozhodnutí.

inovace
document-3268750_640

Projektové a procesní řízení

 • Řízení jednoduchých i komplexních projektů včetně integrace, výběrových řízení a řízení dodavatelů. Zkušenosti z mnoha oblastí: Výroba, IT, Telekomunikace, Bankovnictví,…
Příklad naší práce:
Byli jsme klientem požádáni o pomoc s řízením aktivit oddělení klienta, které kromě dílčích částí firemních projektů mělo za úkol spravovat rozsáhlé technologické celky a a řídit vlastní aktivity. Navrhli jsme procesně projektový model řízení aktivit.. Aby bylo možno plně využít interní kapacity týmu pro specializované práce, převzali jsme většinu prací spojených s přípravou podkladů pro výběrová řízení v rámci technologické obměny zařízení a převzali řízení těchto projektů.
 • Analýza stavu, návrh variant řešení.
 • Doporučení následných kroků vedoucích k nápravě stavu.
Příklad naší práce:
Klient nás oslovil v situaci, kdy dodavatelská firma odmítla plnit závazky a dodat podle dohodnutého harmonogramu i za cenu vysokých penále. Klient měl připravené varianty řešení a vyžádal si rychlou, nezávislou analýzu stavu a jednotlivých variant řešení.
Analýza, kterou jsme provedli potvrdila předpoklady klienta, ale objevili jsme závažný nedostatek v přípravě podkladů pro jiného dodavatele, který by způsobil další minimálně měsíční zpoždění a s ním spojené finanční dopady.
 • Pomoc se změnami nebo optimalizacemi ve Vaší firmě.
 • Nastavení procesu projektového řízení, nastavení organizační struktury, zavedení procesu do praxe včetně pilotního provozu.

Příklad naší práce:
Klient nás požádal o zabezpečení dodávky technologické části mobilní sítě pro nově vznikající společnost. Součástí dodávky bylo zajištění rychlého rozjedu společnosti a první kolo přípravy a managementu výběrových řízení pro klíčové technologie. Primárně jsme pracovně pokryli požadované oblasti, ale v rámci dodávky jsme i klienta přesvědčili o nutnosti nastavení základních procesů uvnitř oddělení nové společnosti již v této fázi. Dodaný návrh procesů odpovídal požadavkům zadavatele na jednoduchost, srozumitelnost a možnost snadného přizpůsobení se rychle rozvíjející firmě.

 • Analýza, příprava a vedení projektů – outsourcing, insourcing, vybudování nového oddělení pro pokrytí nedostatkové kompetence na trhu, ostatní organizační změny.

Příklad naší práce:
Zákazník, s kterým dlouhodobě spolupracujeme, provedl před lety z ekonomického hlediska úspěšný outsourcing svého oddělení provozu a údržby. Po skončení platnosti outsourcingové smlouvy se nejen schylovalo ke zvýšení ceny služby, ale bylo dlouhodobě konstatováno zhoršování poskytované služby. Prováděli jsme modelování možných scénářů a analyzovali finanční i technické dopady jednotlivých variant. Po rozhodnutí jsme projektově řídili zpětný převod provozu k zákazníkovi. Tento úspěšný projekt jsme pomáhali nastavit za předpokladů nezhoršených ekonomických i kvalitativních parametrů a udržení provozu včetně plynulého předání celorepublikové pohotovostní údržby.

 • Organizace výběrových řízení včetně finalizace dokumentů (RFI, RFP,) a jejich zapracování do výsledného kontraktu.

Příklad naší práce:

Součástí naší práce na větších projektech bývá i technická příprava zadání pro výběrová řízení na dodávku technologických celků nebo služeb, kterými se buduje nový prvek sítě. Nastavením objektivního zadání a vyhodnocování jsme pomohli uspořit investorovi velké částky a v nejednom případě pomohli zbavit investora závislosti na jediném dodavateli.

 • Sběr dat, analýza dosavadních nákladů v porovnání s okolním trhem, vyhotovení vyhodnocovacích modelů pro srovnání výsledků aukcí. Technická asistence při samotném výběrovém řízení.

Příklad naší práce:

Dostali jsme požadavek nastavit lépe a efektivněji opakující se výběrová řízení na opakující se služby/komodity. Provedli jsme analýzu dosavadních výběrových řízení na vybrané služby/komodity, zanalyzovali jsme ceny na trhu a doporučili model pro vyhodnocení výsledků aukce, ze které vznikl rozsáhlý položkový ceník.

Projekty

 • Koncepční technicko-businessové řešení účelových TELCO sítí (hlas i data).
 • Výběr dodavatele technologie případně služeb v oblasti TELCO a IT včetně relevantního vyjednávání.
 • Radiové plánování a související radio-design sítí GSM,UMTS,CDMA, LTE, 5G.
 • Podpora při výstavbě rozšiřování a optimalizaci sití GSM,UMTS,CDMA, LTE, 5G.
 • Studie proveditelnosti, podklady pro finanční rozvahu a business case, prováděcí dokumentace – např. Vnitřní pokrytí signálem GSM, 3G, LTE, WiFi, mobilní a dočasná řešení pro pokrytí sportovních a kulturních akcí, oblastí s dlouhodobými výpadky pokrytí mobilním signálem.
Příklad naší práce:
Studie a následně realizační dokumentace pro vnitřní pokrytí signálem mobilních operátorů jednoho z největších Českých obchodních center. Koordinace požadavků a modelování možných způsobů řešení s investorem. Po rozhodnutí o investici přes konsorcium mobilních operátorů zpracování projektové dokumentace včetně radiového plánu (útlumového plánu) a specifikace potřebných komponent rozvodu.
 • Vedení nebo pomoc s vedením projektového řízení výstavby jak technologických celků, budov komerčních nebo průmyslových, případně speciálních projektů rezidenčních budov s vysokou přidanou hodnotu (například „chytré technologie“).

Příklad naší práce:

– Příběh 1: Nový mobilní operátor
Investor nás požádal o pomoc při budování nového mobilního operátora, který se měl účastnit aukce o frekvenční příděl. Náš tým doplnil obchodní a finanční tým investora a pomohli jsme mu vybudovat technické, procesní a nástrojové podklady pro novou společnost, zahájili pilotní aktivity a podíleli se na předběžných výběrových jednáních s dodavateli.

– Příběh 2: Komunikační síť pro organizační složku státu
Zákazník se na nás obrátil se zadáním naplánování a později i vybudováním sítě základnových stanic pro svoji interní komunikaci a navigaci. Tento projekt byl nejdříve dodán jako radiový plán s pilotním projektem a později se rozšířil na plnohodnotnou síť stanic sloužících zadavateli pro jeho telekomunikační potřeby. V rámci tohoto projektu jsme dodávali radiové plánování, konzultace při výběru technologie, návrh a řešení datové konektivity, akvizici, projekci, výstavbu a projektové řízení.

– Příběh 3: účast na projektovém řízení rekonstrukce datového centra
Pro našeho dlouhodobého zákazníka jsme se podíleli na rekonstrukci datového centra. Náš projektový manažer koordinoval složky zákazníka při vybavování technologických sálů, návrhu koncepcí a standardů instalací a datových a napájecích rozvodů, dodávky technologických celků a koordinaci s koncovým zákazníkem, který užívá většinu datového centra po rekonstrukci.

 • Příprava, nastavení a projektové řízení jednorázových projektů.
 • Nový obchodní model, nový produkt, stěhování technologického centra, apod.

Příklad naší práce:

– Příběh 1: Projekt přesunu technologického centra
Pro našeho zákazníka jme projektově řídili přesun významného technologického centra. Zákazník se rozhodl staré dosluhující centrum prodat a technologii částečně obnovit a částečně přesunout do jiných technologických center. Podíleli jsme se na časovém, ekonomickém a strategickém plánování harmonogramu několikaletého projektu. Všechny plánované aktivity měly úzkou souvislost se zachováním provozu, dodržením bezpečnosti datového i hlasového provozu, správném strategickém rozhodování pro budoucí možnosti expanze a návaznosti se zákazníky a jejich provozy.

Příběh 2: Vyhledání zahraničního partnera pro jednání o doplnění kapacity pro nedostatkovou kompetenci na trhu
Pro nedostatek specifických kapacit na místním trhu jme byli požádáni o vyhledání možnosti dodavatele zahraničního. Zprostředkovali jsme kontakt a osobní jednání s renomovaným dodavatelem ze zahraničí. Koordinovali jsme komunikaci technických parametrů a standardů tak, aby došlo k pochopení poptávky a parametrů cenových i smluvních. 

06.jpg
gallery2.jpg

Jednání s úřady a regulátory

 • Prosazovat implementaci novely zákona při rozhodování úředníků – proaktivní osvěta v zájmu zadavatele.
Příklad naší práce:
Pomohli jsme zákazníkovi na více než 50 jednáních na úřadech pro zavedení novely zákona o oceňování věcných břemen do praxe za účelem snížení nákladů na zřizování liniových staveb.
 
 • Znalost procedur regulační autority TELCO (ČTU) včetně přípravy účasti ve výběrových řízeních organizovaných ČTU nebo případně získání frekvencí pro účelové telekomunikační sítě.
 • Odborná podpora při účasti ve výběrovém řízení organizovaném ČTU.
 • Znalost procedur a další know-how ECC, CEPT a další regulační autority.
 • Analýza stavu harmonizace specifického produktu či telekomunikační služby na úrovní EU v oblasti telekomunikací a IT.
 • Konzultace v oblasti evropské dotační politiky v oblasti telekomunikací.
TOP